• Lorem ipsum

Deze versie is van 1 mei 2021.

Audax Publishing B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1101CS) Amsterdam aan de Hullenbergweg 413, hierna: “Audax Publishing”) is gespecialiseerd in het bereiken van (jonge) vrouwen middels unieke, relevante en kwalitatieve content. Met bekende mediamerken als VriendinWeekendPartyMijn GeheimSanté en Royalty worden wekelijks een paar miljoen Nederlandse vrouwen bereikt. Deze merken zijn autoriteiten in de domeinen showbizz & entertainment, royalty, gezondheid, lifestyle en persoonlijke (levens)verhalen. De doelstelling van Audax Publishing is om aansprekende uitgeefproducten te maken voor een grote doelgroep tegen een aantrekkelijke prijs. Daarnaast heeft Audax Publishing een aantal online services waaronder de websites vriendin.nl, weekend-online.nl, weekbladparty.nl, echtverhaal.online, mijngeheim.nl, royalty-online.nl, sante.nl, tijdschriftenplaza.nl, meermediabereik.nl, shopjefavoriet.nl. De volledige lijst merken en diensten waarvoor dit privacy statement geldt is hier te vinden.

Audax Publishing is een onderdeel van Audax Groep B.V. De ICT werkzaamheden van Audax Publishing worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op de hoofdvestiging van Audax Publishing. Veel van de persoonsgegevens in beheer van Audax Publishing worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Audax Publishing worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Audax Publishing houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Audax Publishing, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Audax Publishing houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

 • Heeft u een abonnement op één van de tijdschriften van Audax Publishing?

Audax Publishing gebruikt uw persoons- en abonnementsgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Het tijdschrift moet bijvoorbeeld bij u thuis worden bezorgd. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat Audax Publishing uw persoonsgegevens doorgeeft aan de abonnementenbeheerder en de bezorger. Daarnaast zijn de voornoemde gegevens noodzakelijk om u toegang te verschaffen tot eventuele digitale versie van het tijdschrift. Audax Publishing gebruikt uw persoons- en abonnementsgegevens ook voor directe marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Audax Publishing bewaart uw persoons- en abonnementsgegevens tot en met vier jaar na het laatste contact en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving Audax Publishing daartoe verplicht.

 • Bent u een online bezoeker van één van de websites of gebruiker van één van de apps van Audax Publishing?

Als u één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt verstrekt u gegevens aan Audax Publishing zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een uniek apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Audax Publishing. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Audax Publishing worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de onlinegegevens bedraagt zes maanden.

 • Neemt u deel aan wedstrijden en/of spellen georganiseerd door Audax Publishing?

De door u verstrekte gegevens aan Audax Publishing zijn noodzakelijk om de wedstrijd en/of het spel uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt Audax Publishing de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden één jaar bewaard. Audax Publishing moet uw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving indien u een prijswinnaar bent.

 • Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van Audax Publishing?

Audax Publishing gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Audax Publishing gebruikt uw gegevens daarnaast voor directe marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

 • Bent u een lezer van één van de tijdschriften van Audax Publishing en geeft u een bezorgklacht door?

Het adres waar de bezorgklacht betrekking op heeft is noodzakelijk om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Uw adresgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw klacht door de abonnementenbeheerder. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, delen wij ook door u verstrekte nadere contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer en emailadres) met de betreffende abonnementenbeheerder voor de afhandeling van uw klacht. De bewaartermijn voor deze gegevens voor het afhandelen van uw klacht is zes maanden. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven worden de door u verstrekte nadere contactgegevens tevens gebruikt door Audax Publishing en/of de betreffende abonnementenbeheerder om eventueel op een later tijdstip contact met u op te kunnen nemen (telefonisch of per e-mail) ter controle van de bezorging. De bewaartermijn van de contactgegevens voor dit doel bedraagt maximaal vier jaar.

 • Solliciteert u bij Audax Publishing?

Audax Publishing gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan Audax Publishing verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Audax Publishing bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij Audax Publishing, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

 • Koopt u een product of dienst via één van de webshops van Audax Publishing? 

Audax Publishing gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Audax Publishing gebruikt uw gegevens daarnaast voor directe marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal vier jaar na uw laatste aankoop bewaard.

 • U ontvangt een nieuwsbrief van Audax Publishing?

Audax Publishing gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een digitale nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

Samengesteld profiel

De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. Audax Publishing gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende doeleinden:

 • de lezer en gebruiker beter begrijpen om op deze manier artikelen aan te bevelen die aansluiten bij de interesses;
 • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de lezer en gebruiker;
 • het informeren over andere producten en diensten van Audax Publishing;
 • doelgericht adverteren;
 • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen door middel van adverteren via sociale media zoals Facebook.

Bijzondere persoonsgegevens

De websites en diensten van Audax Publishing hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Audax Publishing kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat Audax Publishing zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected] zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

Audax Publishing maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of via [email protected].

Gebruik van Cookies

De websites van Audax Publishing maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Audax Publishing zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Audax Publishing de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Audax Publishing stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Audax Publishing de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Audax Publishing u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Audax Publishing niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Audax Publishing u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. U kunt door middel van het sturen van een bericht aan [email protected] bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

Audax Publishing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van Audax Publishing of een bericht sturen aan [email protected]. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.